Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministeerium - Taara-Tark / Kampaania läbiviija

Aruandekohustus

Pakendiseaduse § 24 kohaselt peavad kõik ettevõtjad, kes toodavad pakendit, veavad sisse või välja tühja või täidetud pakendit, paken­davad Eesti turu jaoks või veavad sisse paken­datud kaupa, samuti pakendijäätmekäitlejad pidama oma pakendialase tegevuse kohta pakendimaterjali liikide kaupa regulaarset arvestust:

1) toodetud pakendi ja pakendatud kauba pakendi massi kohta;
2) sisse- ja väljaveetud tühja pakendi ning pakendatud kauba pakendi massi kohta;
3) turule lastud kauba pakendi ja tekkinud pakendijäätmete kohta ning korduskasutuspakendi massi kohta;
4) Eesris taaskasutatud ja sisse- ja väljaveetud käideldud pakendijäätmete massi kohta;
5) raskmetallide sisalduse kohta pakendis ja pakendi koostisosades.

Pakendiettevõtjad, kes lasevad turule kaupa plastist pakendis, mille mass on alla 100 kg aastas, ja muust materjalist pakendis, mille mass on alla 200 kg aastas, peavad pidama pakendialast arvestust, kuid ei pea esitama aruannet pakendiregistrile ega korraldama nende pakendite kogumist ja taaskasutamist.

Taaskasutusorganisatsioonid ja pakendiettevõtjad, kes ei ole oma kohustusi üle andnud taaskasutusorganisatsioonile, on kohustatud kalendriaasta kohta esitama pakendiregistrisse kandmiseks järgmised audiitori kontrollitud andmed pakendi ja pakendimaterjali liikide kaupa, sealhulgas eraldi pakendiaktsiisi seaduses sätestatud pakendite osas:
1) käibelt kõrvaldatud korduskasutuspakendi mass;
2) turule lastud kauba pakendi mass;
3) andmed pakendijäätmete taaskasutamise kohta.

Juhul kui pakendiettevõte on oma pakendi­jäätmete kogumis- ja taaskasutuskohustuse üle andnud taaskasutusorganisatsioonile, esitab viimane vajalikud andmed pakendiregistrile ise.

Pakendi ja pakendijäätmetega seonduva tege­vuse andmed tuleb esitada pakendi­registrile, mille volitatud töötleja on Keskkonnaagentuur. Andmed tuleb esitada eelmise kalendriaasta kohta vähemalt üks kord aastas hiljemalt 30. juuniks. Andmete esitamiseks tuleb täita registrikaardi vormid, mis on kinnitatud keskkonnaministri 18. augusti 2009. aasta määrusega nr 50 “Pakendiregistri registrikaardi vormid” (lisad 1-4).

Pakendi arvestusega seotud dokumente ja and­meid tuleb säilitada vähemalt seitse aastat.

Pakendiregister (http://pakend.taaratark.ee)

Keskkonnaagentuur (KAUR)

Aadress: Mustamäe tee 33, 10616 Tallinn

Tel: 673 7578; 673 6632

e-post: pakendiregister@taaratark.ee

Euroopa Liit