Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministeerium - Taara-Tark / Kampaania läbiviija

Alates 1. jaanuarist 2015 peavad pakendiettevõtjad ja taaskasutusorganisatsioonid korraldama oma pakendiregistrisse esitatavate andmete audiitorkontrolli vastavalt PakSi §-le 241. Audiitorkonntrolli saab teostada üksnes vandeaudiitor audiitortegevuse seaduse tähenduses. Seega 2014. aasta ( ehk eelmise kalendriaasta) kohta pakendiregistrisse esitatavad andmed peavad olema vandeaudiitori kontrollitud.

Pakendiregistrisse esitatavate andmete audiitorkontrolli eesmärk on anda hinnang esitatud andmete õigsuse kohta ja kontrollijaks on vandeaudiitor.

Alates 1. jaanuarist 2016 jõustusid alljärgnevad pakendiseaduse muudatused:

- Pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa pakendimassiga üle viie tonni aastas ja taaskasutusorganisatsioon, peab korraldama andmete kontrollimise piiratud kindlustandva töövõtuna. 

- Pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa pakendimassiga alla viie tonni aastas, on vabastatud registrisse esitatavate andmete kontrollimisest.

- Pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa pakendimassiga üle viie tonni aastas  ja on oma kohustused üle andnud taaskasutusorganisatsioonile, peab korraldama andmete kontrollimise piiratud kindlustandva töövõtuna ja audiitori kokkuvõte tuleb esitada taaskasutusorganisatsioonile.

Taaskasutusorganisatsiooni andmete kontrollimisel võetakse arvesse kohustuse üleandnud pakendiettevõtja vandeaudiitori kokkuvõtet.

Töövõtu vorm on kõigile pakendiauditi kohustuslastele ühesugune.

 

Välisriigi audiitor (nt Läti, Leedu, Soome audiitor):

Audiitortegevuse seaduse paragrahvi 24, lg 3 sätestab: „Kui isik taotleb füüsilisest isikust kolmanda riigi vandeaudiitori või lepinguriigi vandeaudiitori kutse samaväärseks tunnistamist käesoleva seaduse §-s 3 sätestatuga, peab ta sooritama AudS § 19 lõike 1 punktis 5 nimetatud tunnustamise sobivustesti Eestis kehtivate vandeaudiitori tööks vajalike õigusaktide tundmise kohta.

Tegelikkuses tähendab see arvestusalaõiguse ja vandeaudiitori õiguse eksamimoodulite sooritamist (st kontrollitakse audiitortegevuse seaduse, äriseadustiku, pankrotiseaduse, karistusseadustiku, võlaõigusseaduse, asjaõigusseaduse, maksuseaduste, töölepinguseaduse jms seaduste tundmist). Lisaks, kui kindlustandvaid audiitorteenuseid soovitakse osutada avaliku sektori üksuses, võib seda teha üksnes avaliku sektori vandeaudiitor - selleks tuleb sooritada veel täiendav kutseeksam riigi- ja haldusõiguse mooduli osas (erinevate relevantsete õigusaktide tundmine, nt kohaliku omavalitse finantsjuhtimise seadus, riigieelarve seadus jne).

 

 

Euroopa Liit