Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministeerium - Taara-Tark / Kampaania läbiviija

Märgistamine

Nii tarbija kui ka müüja peavad saama teavet pakendi ja selles sisalduva kauba kohta. See teave võib olla väga erinev, kirjeldades paken­datud kaupa, selle käsitsemisvõimalusi, oht­likkust, pakendimaterjali taaskasutusvõimalusi jne. Pakendile kantavat märgistust reguleerivad lisaks pakendiseadusele ka mitu teist õigusakti, nt tarbijakaitseseadus, kemikaaliseadus jne. Pakendiseadusega (§ 23) kehtestatud pakendi märgistuse nõuded puudutavad eelkõige pakendi tagatisrahasüsteemi toimimiseks vajalikku märgistust.

Üldise nõude kohaselt peab pakendile ja etiketile kantav märgistus olema selgelt nähtav, kergesti loetav, kulumiskindel ja püsiv, kaasa arvatud ka siis, kui pakend on avatud.

Pakendiseaduse järgi jaguneb pakendi märgis­tamine kohustuslikuks ja vabatahtlikuks.

 

Kohustuslik märgistamine

 

Kui pakendile on kehtestatud tagatisraha, on pakendiettevõtja jaoks kohustuslik märkida pakendile tagatisraha märk. Siinjuures peab tarbija jälgima, et pakendile trükitud tagatis­raha märgistus ei muutuks tarbimise käigus mitteloetavaks või eemalduks pakendilt, kuna sel juhul puudub tal õigus selle pakendi eest tagasi saada juba makstud tagatisraha.

 

Vabatahtlik märgistamine

Vabatahtlik on märgistus siis, kui pakendi­ettevõtja kannab pakendile (pakendi ja pakendijäätmete kogumise, korduskasutuse ja taaskasutuse lihtsustamiseks) taaskasutusorganisatsiooni kuulumise märgistuse, pakendi­materjali iseloomustava märgistuse või muid andmeid, mis ei ole vastuolus seadustega ega raskenda põhiteksti mõistmist.

Vastavalt pakendiseadusele (§ 17, lg 2) on taaskasutusorganisatsioon kohustatud omama märgist, mida võivad kasutada selle organisat­siooniga liitunud ettevõtted oma pakendil. Vastav märgis näitab pakendiettevõtja kuulu­mist taaskasutusorganisatsiooni või pakendiettevõtja kohustuste üleandmist organisat­sioonile. Märgis informeerib samas ka tarbijaid selle pakendi kogumis- ja taaskasutusvõimalustest, mida vastav taaskasutusorganisatsioon pakub (nt kogumiskonteinerid).

Üldjuhul on õigus kanda oma pakendile taaskasutusorganisatsiooni märgist ainult neil ettevõtetel, kes on tasunud organisatsioonile teenus/litsentsitasu ja märgise litsentseerimata käsutamine pakendil või etiketil on ebaseadus­lik.

Euroopas on enim kasutatud nn rohelise punkti kogumissüsteemi märgist, mille kasu­tamise õigus on pakendiettevõtetel, kes on oma kohustused üle andnud üleeuroopalise katuseorganisatsiooniga PRO EUROPE liitunud taaskasutusorganisatsioonile.

Eestis on PRO EUROPE liikmeks ja selle märgi ainuesindajaks MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon.

Euroopa Liit