Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministeerium - Taara-Tark / Kampaania läbiviija

Nõuded pakendile

Pakendiseadus kehtestab rea üldnõudeid pakendi valmistamisele ja kasutamisele (§ 13 ja 131). Need nõuded on eelkõige suunatud pakendi-ja pakendimaterjali tootjaile. Kuid ka pakendikasutajad (pakendiettevõtjad) peaksid oma kaupadele pakendit valides neid nõudeid silmas pidama.

Pakendile esitatavad nõuded on vajalikud sel­leks, et vältida ja vähendada pakendite kasu­tamisest ja pakendijäätmete käitlemisest tule­nevat mõju keskkonnale, inimese tervisele ja varale. Pakendi vastavus teatud nõuetele on oluline ka pakendikasutuse (nt korduskasutuse) ja tekkinud pakendijäätmete taaskasutuse (nt kogumise ja materjalina ringlussevõtu) ühtlustamise seisukohast. Eestis toodetud pakendist tekkivaid jäätmeid peab olema või­malik taaskasutada ka nt Prantsusmaal.

Pakenditootja peab tagama, et pakend:

  • täidaks oma otstarvet võimalikult väikese mahu ja massi juures ning tagaks vajaliku ohutus- ja hügieenitaseme,
  • oleks sobiv pakendatavale kaubale ja vastuvõetav tarbijale.

Pakendiseadus kehtestab ka nõude raskmetal­lide sisalduse kohta pakendimaterjalides (§ 14). Pakendi- ja pakendimaterjalitootjad peavad pakendi valmistamisel jälgima ka raskmetallide plii, kaadmiumi, elavhõbeda ja kuuevalentse kroomi summaarset sisaldust pakendis ja pakendi koostisosades. See ei tohi ületada lubatud piirmäära - 100 milligrammi kilogrammi kohta. Erandid on kehtestatud vaid kristallklaasile ning plastkastidele ja -alus­tele.

Pakendi ja pakendimaterjali tervisekaitse- ja muud ohutusnõuded on konkreetsemalt sätes­tatud teistes vastavates õigusaktides (kemikaaliseadus, jäätmeseadus, toiduseadus, ravimi­seadus, kiirgusseadus jmt seadused ning nende seaduste alamaktid).

Korduskasutuspakendi puhul peavad pakendi füüsikalised omadused ja tehniline lahendus võimaldama kavandatud arvu veo- ja kasutuskordi. Kui pakend ei ole enam korduskasutatav ja muutub jäätmeteks, peab seda olema võima­lik taaskasutada. Üldjuhul on korduskasutuspakendi omadused ja kuju kehtestatud vastavate standarditega või neid kasutavate ettevõtete omavaheliste kokkulepetega.

Pakendiseaduse kohaselt peab pakenditootja, aga ka pakendimaterjalitootja jälgima, et pakend oleks kavandatud, valmistatud ja müü­dud nii, et oleks võimalik selle korduskasutus või pakendijäätmete taaskasutus, sealhulgas ringlussevõtt, välistades pakendijäätmete või nende töötlemisel tekkivate jäätmete kõrval­damisel ebasoovitavat mõju keskkonnale.

Kui pakendi kavandamisel ja valmistamisel on järgitud harmoneeritud standardit, mille kohta on avaldatud teade Euroopa Liidu Teatajas, eeldatakse, et sellisele standardile vastav pakend vastab standardiga kaetud nõuete osas pakendiseaduse nõuetele. Teavet pakendialaste standardite kohta avaldab standardiorganisatsioon Eesti Standardikeskus oma veebilehel.

Euroopa Liit