Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministeerium - Taara-Tark / Kampaania läbiviija

Pakendiliigid ja -materjalid

Pakendid võib liigitada otstarbe, taaskasutuskordade, materjali vms järgi. Pakendi ja paken­dimaterjali liigid on ära toodud pakendi­seaduses (§ 3). On oluline, et kõik asjaomased osapooled (nt pakendiettevõtjad) suudaksid pakendeid liigitada, kuna erinevatele pakendi­liikidele ja materjalidele on kehtestatud erinevad tagasivõtu- ja taaskasutusnõuded. Pakendiliike ja -materjale on vaja osata eristada ka siis, kui esitatakse pakendialaseid andmeid pakendiregistrile.

Pakendite liigid

Otstarbe järgi:

  • Müügipakend moodustab osa tarbijale või lõppkasutajale müügikohas üleantavast müügiühikust.

Tüüpiline müügipakend on nt lõpptarbi­jale müüdava toiduaine või esmatarbekauba pakend (nt jogurtitopsid, joogipudelid, kilekotid, karbid, tuubid, purgid, aga ka televiisori ümber olev pappkast).

  • Rühmapakend on mõeldud teatud hulga müügiühikute rühmitamiseks müügikohas, sõltumata sellest, kas pakend müüakse koos kaubaga lõppkasutajale või tarbijale või kasutatakse seda vaid kauba käsitsemise lihtsustamiseks, kauba kaitsmiseks või esitlemiseks. Selle saab kaubalt eemaldada ilma toote omadusi muutumata.

Rühmapakend on nt pudelikast, müügi­pakendisse pakitud toodete pakendamiseks mõeldud pappkast, pakkekile jms.

  • Veopakend on mõeldud ühe müügiühiku või rühmapakendis kaupade käsitsemiseks ja veoks, et vältida veol kauba füüsilisi kahjustusi.

Veopakendiks on näiteks kaubaalus, pui­dust raamid, metalllindid jms.

Veopakendi hulka ei arvata maantee-, raud­tee-, mere- ja õhuveokonteinereid.

Taaskasutuskordade järgi:

  • Korduskasutuspakend on mõeldud ja kavandatud läbima oma olelusringi jooksul korduskasutussüsteemis vähemalt mitu käiku või ringi, sõltuvalt pakendi kasutusotstarbest, -võimalusest ja -kõlblikkusest.

Korduskasutuspakendi hulka võib arvata nt klaasist korduskasutuspudelid, kordus­kasutuses olevad kaubaalused, metallvaadid jms.

  • Ühekorrapakend on mõeldud üksnes ühekordseks kasutamiseks. Ühekorrapakend (nt plastpudel, kilekott jms) muutub pärast kasutamist jäätmeks.

Pakendimaterjali liigid

Klaas

Plast

Paber ja papp (sh kihiline kartong)

Metall

Puit

Muu (näiteks tekstiil)

Euroopa Liit