Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministeerium - Taara-Tark / Kampaania läbiviija

Taaskasutamise arvutamine

 

Taaskasutamise sihtarvude arvutamise kohta kehtib keskkonnaministri 3. novembri 2005. a määrus nr 66 „Pakendi taaskasutamise määra arvutamise ja pakendi massi määramise kord“.

Taaskasutamise sihtarvude arvutamisel on oluline, et üheselt oleks mõistetavad pakendiseadusega kehtestatud mõisted (tulenevad pakendidirektiivist 94/62/EÜ) ja nende seosed:

1) pakendiseaduse § 7 lg 2 -pakendijäätmete taaskasutus toimub ringlussevõtuna või energiakasutusena (ehk põletus soojuse kasutamisega);

2) pakendiseaduse § 8 lg 1 -pakendijäätmete ringlussevõtt on  neis sisalduva materjali töötlemine tootmisprotsessis  eesmärgiga kasutada materjali kas esialgsel või muul otstarbel, kuid välja arvatud energiakasutus.

Pakendiseaduse § 36 lg 3 sätestab konkreetsed taaskasutuse määrad ringlussevõtule, seetõttu ei saa ringlussevõttu asendada energiakasutusega ja sellest tuleneb:

 taaskasutus = ringlussevõtt + energiakasutus.

Definitsioonist lähtuvalt taaskasutus võrdub ringlussevõtuga või energiakasutusega. Tulenevalt  aga sihtarvude kehtestamisest ringlussevõtule ei saa taaskasutust täita ainult energiakasutusega, kuid taaskasutus VÕIB olla võrdne ringlussevõtuga, kuna energiaksutusele eraldi sihtarvu kehtestatud ei ole.

Kui pakendiettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa, täidab taaskasutamise sihtarvud vaid osaliselt, siis vastavalt pakendiaktsiisi seaduse § 6 lõikele 5 tuleb pakendiaktsiis tasuda puudu jääva osa eest.

Euroopa Liit