Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministeerium - Taara-Tark / Kampaania läbiviija

Segapakendi kogumissüsteem

Segapakendi e tagatisrahatapakendi kogumissüsteemi haldav taas­kasutusorganisatsioon korraldab temaga liitu­nud ja kirjaliku lepingu sõlminud pakendiettevõtjate eest nende poolt Eesti turule lastud kaupade pakendi ja pakendijäätmete tagasivõtu ja taas­kasutamise vastavalt seadustes kehtestatud taaskasutusmääradele. Selleks esitavad ette­võtjad andmed enda kasutatud või maale toodud kaupade pakendiliikide ja -koguste kohta taaskasutusorganisatsioonile. Taaskasutusorganisatsioonil on üldjuhul õigus kontrollida esita­tud andmete tõesust. Pakendatud kau­pade müüjad (kaubandus) saavad segapakendi kogumissüsteemi haldavale taaskasutus­organisatsioonile lepingu alusel üle anda ka müügipakendi ja müügipakendijäätmete (v.a tagatisraha alla mineva pakendi) tagasi­võtmise kohustuse.

Segapakendi kogumissüsteemi puhul kogu­takse pakend ja pakendijäätmed valdavalt kogumiskonteinerite võrgustikul põhineva kogumissüsteemi kaudu (teatud piirkondades käsutatakse ka muid kogumisviise, nt ukse-eest-vedu). Segapakendi kogumissüsteem võimaldab pakendijäätmeid koguda kõikidelt lõpp­kasutajatelt ja tarbijatelt (nii elanikkonnalt kui ettevõtetelt). Tarbija on süsteemi kaasatud tavaliselt vabatahtlikkuse alusel (viib ise oma pakendijäätmed pakendijäätmete kogumis­punkti või konteinerisse). Segapakendi kogumissüsteemi edukus sõltub seega suuresti tarbija ja lõppkasutaja teadlikkusest ja motivat­sioonist. Peamine motivaator on see, et tarbija saab oma pakendijäätmed ära anda tasuta.

Kogumissüsteemi toimimiseks (pakendi­jäätmete kogumiseks, kogumiskonteinerite tühjendamiseks, sortimiseks, veoks ja mõnel juhul ka taaskasutamiseks) sõlmib taaskasutusorganisatsioon jäätmekäitlusettevõtjatega lepin­gud kokkulepitud hindadega. Eraldi lepingud võidakse sõlmida kogutud pakendijäätmeid ümbertöötavate/taaskasutavate ettevõtetega (paberivabrikud, klaasitehased, plastitootjad jne), kes lepingu kohaselt tagavad pakendijäätmematerjali taas­kasutamise.

Kogumissüsteem peab vastama kohalikele nõuetele ja vajadustele. Süsteemi toimimine, k.a kogumisviisid, konteinervõrgustiku tihe­dus, paigutus, konteinerite värvus jms tuleb kokku leppida kohaliku omavalitsusega. Taaskasutusorganisatsioon koostöös omavalitsuste­ga korraldab ka tarbijate teavitamist ja info­kampaaniaid. Tavaliselt kaasatakse sobiva pakendijäätmete kogumise mooduse välja­töötamisse ka jäätmekäitlusettevõtted, seda eriti juhul, kui kavandatakse pakendijäätmete kogumist pakendatud kaupu tarbivatest ettevõtetest (alati ei sobi selleks elanikkonnale mõeldud kogumiskonteinerite võrgustik).

Akrediteeritud taaskasutusorganisatsioonid (segapakend): Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ (ETO)Mustamäe tee 24

10451 Tallinn

Telefon: 640 3211

Faks: 640 3222

E-post: eto@taaratark.ee

http://www.eto.ee/
Eesti Pakendiringlus MTÜ (EPR)

Vana- Narva mnt.226

Maardu 74124

Telefon: 6330211

Faks 6339222

E-post: info@taaratark.ee

http://www.pakendiringlus.ee/
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO)

Suur-Sõjamäe 482B

Tallinn 11422

Telefon: 501 6733

E-post: info@taaratark.ee

http://www.tvo.ee/

 

 

 

 

 

Euroopa Liit