Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministeerium - Taara-Tark / Kampaania läbiviija

Tagatisrahasüsteem

Tagatisrahasüsteem ei võimalda koguda kõiki pakendiliike. Tavaliselt on selle süsteemi kaudu kogutavad pakendid standardiseeritud (teatud kuju, mõõtmete vms kokkulepitud omadu­sega). See aitab tagastuspakendit teistest sama­laadsetest pakenditest kergesti eristada ning kogumissüsteemiga sobitada. Sellest tulenevalt kogutakse tagatisrahasüsteemi kaudu elanik­konnalt eelkõige joogipakendeid. Nii on ka Eestis kehtestatud tagatisraha õlle, vähese etanooli­sisaldusega alkohoolse joogi, siidri, perry ja karastusjoogi klaasist, plastist ja metallist (nt alumiinium) korduskasutuspudelile ning ühekorrapakendile (pudel, purk). Tagatisraha ei ole kehtestatud alkoholi (nt viin, liköör) ja veini pudelitele ning kihilisest kartongist joogipakendile, kuna nimetatud joogipakendid võivad olla väga erineva kuju ja suurusega ning seetõttu ei ole veel tehniliselt võimalik neid koguda tagastusautomaatidega.

Tagatisrahasüsteem toimib rahalise stiimuli alusel. Pakendatud kauba hinnale lisatakse pakendit väärtustav tasu (pant), mis tagas­tatakse ostjale pakendi tagastamisel müügi­kohta. Tagatisraha alusel toimiva pakendikogumissüsteemi rakendamine ei piirdu ainult kaubale teatud summa lisamisega. Tihti on arvatud, et siiani Eestis toiminud taara­punktidel põhinev joogipakendite kokkuostuskeem ongi tagatisrahasüsteem. Hoolimata sel­lest, et pakendite eest makstakse, pole nime­tatud kogumisskeemi näol tegemist tagatisrahasüsteemiga. See on nn osta-müü-süsteem, mis võimaldab teistel osalistel pakendeid kokku osta, neid ise kasutada või edasi müüa. Samuti pole sel puhul pakenditele kehtestatud ühtset tagatisraha, vaid tagasiostu hinna määrab pakendi tagasiostja tulenevalt materjali väärtusest.

Tagatisrahasüsteemi puhul on tähtis, et pakendiahelas (pakendaja—kaubandus—tarbija— kaubandus—pakendaja) liikudes jääks pakend pakendaja (pakendikasutaja) omandusse. Sel­lest tulenevalt ei arvestata pakendi maksumust kauba käibemaksuga maksustatava väärtuse hulka.

Pakendiettevõtja peab tagama, et kehtestatud tagatisraha oleks lisatud pakendatud kauba hinnale kogu müügitsükli kestel ja tagasiarveldused tuleb teha iga tagastamistehingu käigus.

Pakendile, millele on tulenevalt pakendisadusest kehtestatud tagatisraha on kehtestatud tagatisraha suurus Keskkonnaministri 23.märtsi 2005.a määrusega nr19 Pakendi tagatisraha suurus. Tagatisraha peab olema piisavalt suur, et motiveeriks ostjat pakendit tagastama. Teisalt ei tohi tagatisraha olla kauba jaemüügihinnaga võrreldes liiga suur. Liiga suur tagatisraha hakkaks müüki pärssima.

Tagatisrahasüsteemi kuuluval pakendil või etiketil peab olema sellekohane märgistus – pakendile peab olema kantud tagatisraha (pandi) märk ja ribakood. Kui pakendil, millele on kehtestatud tagatisraha, puudub tagatisraha märk ja ribakood või need ei ole pakendil selgelt nähtavad ja loetavad, siis selle pakendi eest tagatis­raha ei tagastata. Tagatisraha märgi muutumisel tagastatakse vana märgistusega pakendi eest tagatisraha 24 kuu jooksul, hiljem tagatisraha ei tagastata. Tagatisraha suuruse märki võib kasutada ainult kooskõlastatult märgi valdajaga.

Tagatisraha alusel toimivat pakendi kogumis- ja taaskasutussüsteemi korraldab ja selle toimi­mist haldab pakendiettevõtjate (eelkõige joogi-tootjate ja jookide maaletoojate) moodustatud taaskasutusorganisatsioon, kes võtab temaga lepingu sõlminud ettevõtjatelt üle tagatisrahaga pakendite kogumise- ja taaskasutamise kohustused. Taaskasutusorganisatsioon korraldab ja koordineerib tagatisrahasüsteemi toimimist (logistika, lepingud poolte vahel jms) ning finantseerimist (haldamistasude kogumine, raha/pandivoogude haldamine, lepingupooltele maksmine, auditeerimine jms). Tagatisrahasüsteemi haldav organisatsioon sõlmib tavaliselt lepingud kaubandusettevõtetega pakendi ja tagasivõtukulude tasaarvel­duseks ning jäätmekäitlejatega kogutud pakendimaterjali veoks ja ümbertöötamiseks. Sarnaselt segapakendi kogumissüsteemi halda­va taaskasutusorgansisatsiooniga suhtleb ka tagatisrahaorganisatsioon ametkondadega, kogub ettevõtjatelt pakendialast informatsiooni ja esitab vajalikud aruanded. Peale selle teavitab taaskasutusorganisatsioon elanikkonda kogu­missüsteemi toimimisest ja koordineerib oma tegevust kohaliku omavalitsusorganiga.

Pakendatud kauba müüjal (kaubandusel) on tagatisrahasüsteemis oluline osa. Vastavalt pakendiseadusele peab kaubandusettevõte müügikohas või selle vahetus läheduses selleks ettenähtud kohas tarbijalt tagasi võtma paken­di, millele on kehtestatud tagatisraha. See nõue ei tähenda, et ostetud joogipudeli saab tagas­tada ainult samasse müügikoha, kust see osteti. Kaubandus peab tagasi võtma kõik tagatisraha alla kuuluvad joogipakendid, mille tüüp, kuju ja suurus on vastav selles müügikohas müüdava kauba pakendile. Tagastatud pakendi eest peab pakendatud kauba müüja maksma tarbijale tagasi pandi ning vajaduse korral kogutud pakendi ladustama. Pakendite tagasivõtu ja hoidmise ning kulude kompenseerimise ja pandi tasaarveldamise konkreetsed tingimused lepitakse kokku taaskasutusorganisatsiooniga.

Akrediteeritud tagatisrahaga pakendite kogumissüsteemEesti Pandipakend OÜ

 

Aadress: Visase 52, Tallinn 11545, Harjumaa

Telefon: 647 0045

Klienditeenindus mobiil: 51 61222

Faks: 647 0033

E-post: eestipandipakend@taaratark.ee

http://www.eestipandipakend.ee/

Euroopa Liit