Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministeerium - Taara-Tark / Kampaania läbiviija

Terminid ja mõisted

Käesolevad mõisted ja definitsioonid tuginevad Eesti ja Euroopa Liidu jäätme- ja pakendijäätmealastele õigusaktidele ning Euroopa standardile EN 13193.

Korduskasutuspakend (reusable packaging, refillable packaging) — pakend või pakendikomponent, mis on mõeldud ja kavandatud läbima oma olelusringi jooksul korduskasutussüsteemis vähemalt mitu käiku või ringi, sõltuvalt pakendi kasutusotstarbest, -võimalusest ja -kõlblikkusest (vt ka pakendi korduskasutus, ühekorrapakend).

Majandustegevuses osaleja (economic operator) — pakendiettevõtja, pakenditootja, isik, kes tarnib, toodab või töötleb pakendimaterjali, pakendiettevõtjate moodustatud taaskasutusorganisatsioon, pakendijäätmekäitleja ning haldusorgan (vt ka pakendiettevõtja).

Müügipakend (sales packaging, primary packaging) ehk esmane pakend — lõppkasutajale või tarbijale müügikohas üle­andmiseks ettenähtud müügiühiku osa (vt ka rühmapakend, veopakend).

Olmejäätmed (municipal waste) — kodumajapidamises ning kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud oma koos­tise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed. Olmejäätmetes võib sisalduda nii tava- kui ka ohtlikke jäätmeid.

Pakend (packaging) - mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks selle kauba olelusringi vältel: toormest kuni valmiskaubani ning tootja käest tarbija kätte jõudmiseni. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavaid ühekorrapakendeid.

Pakendatud kauba turule laskmine — Pakendatud kauba turule laskmine on  pakendatud kauba turule laskmine Eestis pakendatud oma kauba või sisseveetud pakendatud kauba esmakordne kättesaadavaks tegemine Eestis levitamiseks või kasutamiseks. Kui kaup pakendatakse ümber, siis ümberpakendatud kauba esmakordselt kättesaadavaks tegemist Eestis käsitatakse samuti pakendatud kauba turule laskmisena.

Pakendiettevõtja (producer) — isik, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab sisse või müüb pakendatud kaupa, (vt ka majandustegevuses osaleja).

Pakendijäätmed (packaging waste) — mis tahes pakend või pakendimaterjal, mis muutub pärast pakendi kasutamist jäätmeteks. Pakendijäätmeteks ei loeta pakendi ja pakendimaterjali tootmisel tekkinud jääke.

Pakendijäätmete energiakasutus (energy recovery) — põletuskõlbliku pakendimaterjali käsutamine energia tootmiseks pakendijäätmete otsesel põletamisel eraldi või koos muude jäätmetega, käsutades ära tekkinud soojuse.

Pakendijäätmetekitaja (packaging waste producer) — isik, kelle tegevuse käigus tekivad pakendijäätmed või kelle sihipärase tegevuse tulemusel jäätmete olemus või koostis muutub.

Pakendi ja pakendijäätmete vältimine (prevention) - pakendi ja pakendijäätmete vältimine, mis toimub eelkõige keskkonnahoidlike toodete ja tehnoloogiate arendamise teel, on pakendi ja pakendijäätmete koguse ja ohtlikkuse vähendamine, samuti pakendites ja pakendijäätmetes sisalduvate materjalide ja ainete koguse ning ohtlikkuse vähendamine kogu pakendi olelusringi jooksul alates pakendimaterjali ja pakendi valmistamisest kuni pakendi või selle käitlemise jääkide lõpliku kõrvaldamiseni.

Pakendijäätmete kõrvaldamine (disposal) — pakendijäätmete keskkonda viimiseks või selle ettevalmistamiseks tehtav toiming.

Pakendijäätmete käitlemine (packaging waste management) — pakendijäätmete kogumine, vedu, taaskasutamine ja kõrvaldamine.

Pakendijäätmete ringlussevõtt (recycling) — pakendijäätmetes sisalduva materjali töötlemine tootmisprotsessis, selleks et kasutada materjali kas esialgsel või muul otstarbel, kaasa arvatud bioloogiline ringlussevõtt, kuid välja arvatud energiakasutus (vt ka bioloogiline ringlussevõtt).

Pakendijäätmete taaskasutus (recovery) — jäätmekäitlustoiming, millega pakendijäätmed või neis sisalduv aine või materjal võetakse kasutusele selliselt, et nad asendavad teisi materjale, mida muidu oleks sellel otstarbel kasutatud või ettevalmistav tegevus eelnimetatud viisil kasutamiseks . Pakendijäätmete taaskasutamine toimub pakendijäätmete ringlussevõtuna või energiakasutusena.

Pakendi korduskasutus (reuse) — mis tahes toiming, mille käigus pakend, mis on mõeldud ja kavandatud läbima oma olelusringi jooksul korduskasutussüsteemis vähemalt mitu käiku või ringi, täidetakse uuesti või käsutatakse pakendit algselt mõeldud otstarbeks, tehes seda turul leiduvate ning pakendi uuesti täitmist võimaldavate abitoodete abil või ilma selliste abitoodeteta. Selline korduvalt käsutatud pakend muutub pakendijäätmeks, kui pakend ei kuulu enam korduskasutusele.

Rühmapakend (grouped packaging, secondary packaging) ehk teisene pakend — pakend, mis on mõeldud teatud hulga müügiühikute rühmitamiseks müügikohas, sõltumata sellest, kas pakend müüakse koos kaubaga lõppkasutajale või tarbijale või käsutatakse seda vaid kauba käsitsemise lihtsustamiseks, kauba kaitsmiseks või esitlemiseks, kusjuures rühmapakendit on võimalik eemaldada toote omadusi muutmata (vt ka müügipakend, veopakend).

Taaskasutusorganisatsioon (recovery organisation) — pakendiettevõtete poolt asutatud organisatsioon, kellele pakendiettevõtjad saavad üle anda oma kaupade pakendi kogumis- ning tagasivõtu- ja taaskasutuskohustused (sh andmete esi­tamine pakendiregistrile).

Tagatisraha, pant (packaging deposit) — pakendatud kauba hinnale lisatud pakendit väärtustav tasu ühe pakendi eest, mis tagastatakse tarbijale pakendi tagastamisel müügikohta või kogumispunkti.

Veopakend (transport packaging, tertiary packaging) ehk kolmandane pakend  — pakend, mis on mõeldud kas ühe kaubaühiku või nende rühma käsitsemiseks ja veoks eesmärgiga hoida ära füüsilisi kahjustusi nende veol. Veopakendiks ei loeta maantee-, raudtee-, mere- ja õhukonteinereid (vt ka müügipakend, rühmapakend).

Ühekorrapakend (one-way packaging) — üksnes ühekordseks kasutamiseks mõeldud pakend (vt ka korduskasutus-pakend).

Euroopa Liit